Wednesday, 14 March 2018

Menjelang Ramadhan

Bismillah Assalamu Alaikum

Oleh Syaikh Salim bin Ied Al-Hilaal
1. Menghitung hari bulan Sya’ban
Ummat Islam seyogyanya menghitung bulan Sya’ban sebagai persiapan memasuki Ramadhan. Karena satu bulan itu terkadang dua puluh sembilan hari dan terkadang tiga puluh hari, maka berpuasa (itu dimulai) ketika melihat hilal bulan Ramadhan. 

Jika terhalang awan, hendaknya menyempurnakan bulan Sya’ban menjadi tiga puluh hari. Karena Allah menciptakan langit-langit, bumi dan menjadikan bulan sabit tempat-tempat, agar manusia mengetahui jumlah tahun dan hisab. Satu bulan tidak akan lebih dari tiga puluh hari. 

Dari Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu, ia berkata: Rasulullah Shalallahu 'alaihi wassalam bersabda (yang artinya):
“Puasalah kalian karena melihat hilal, dan berbukalah karena melihat hilal. Jika kalian terhalangi awan, sempurnakanlah bulan Sya’ban tiga puluh hari.” (HR Bukhari: 4/106 dan Muslim: 1081)
Dari Abdullah bin Umar Radiyallahu 'anhu, bahwasanya Rasulullah Shalallahu 'alaihi wassalam bersabda :
“Janganlah kalian puasa hingga melihat hilal. Jika kalian terhalangi awan, hitunglah bulan Sya’ban.” (HR Al Bukhari: 4/102 dan Muslim: 1080)
Dari Adi bin Hatim Radhiyallahu 'anhu, ia berkata : Rasulullah Shalallahu 'alaihi wassalam bersabda :
“Jika datang bulan Ramadhan puasalah tiga puluh hari kecuali kalian melihat hilal sebelum hari ketiga puluh.” (HR At Thahawi dalam Musykilul Atsar (no 501), Ahmad (4;/377), At Thabrani dalam al Kabir (17/171). Dalam sanadnya ada Musalid bin Said, beliau dhaif sebagaimana dikatakan oleh Al Haitsami dalam Majma Az Zawaid (3/146), akan tetapi hadits ini mempunyai banyak syawahid, lihat Al Irwaul Ghalil (901) karya syaikhuna Al Albany hafidhohullah)
2. Barangsiapa yang berpuasa pada hari syak (yaitu hari yang diragukan , apakah telah memasuki bulan Ramadhan atau belum, ed), Berarti (ia) telah durhaka kepada Abul Qasim Shalallahu 'alaihi wassalam
Oleh karena itu, seyogyanya seorang muslim tidak mendahului bulan puasa dengan melakukan puasa satu atau dua hari sebelumnya dengan alasan hati-hati, kecuali kalau bertepatan dengan puasa sunnah yang biasa ia lakukan. Dari Abu Hurairah Radhiyallahu 'anhu, ia berkata: Rasulullah Shalallahu 'alaihi wassalam pernah bersabda:
“Jangan kalian mendahului Ramadhan dengan melakukan puasa satu atau dua hari sebelumnya kecuali seseorang yang telah rutin berpuasa, maka berpuasalah.” (HR Muslim 573 – mukhtashar dengan muallaqnya)
Ketahuilah wahai saudaraku, di dalam Islam barangsiapa berpuasa pada hari yang diragukan, (berarti ia) telah durhaka kepada Abul Qashim Rasulullah Shalallahu 'alaihi wassalam. Shillah bin Zufar meriwayatkan dari Ammar :
“Barangsiapa yang berpuasa pada hari yang diragukan berarti telah durhaka kepada Abul Qasim Shalallahu 'alaihi wassalam.” (HR Bukhari (4/119), dimaushulkan oleh Abu Daud (3334), Tirmidzi (686), Ibnu Majah (3334), An Nasa’I (2199) dari jalan Amr bin Qais al Mala’l dari Abu Ishaq dari Shilah bin Zufar, dari Ammar. Dalam sanadnya ada Abu Ishaq, yakni as Sabi’I mudallis dan dia telah ‘an’anah dalam hadits ini, dia juga tercampur hafalannya, akan tetapi hadits ini mempunyai banyak jalan dan mempunyai syawahid (pendukung) dibawakan oleh al Hadits Ibnu Hajar al Atsqalani dalam Ta’liqu Ta’liq (3/141-142) sehingga beliau menghasankan hadits ini.)
3. Jika seorang muslim telah melihat hilal hendaknya kaum muslimin berpuasa atau berbuka
Melihat hilal teranggap kalau ada dua orang saksi yang adil, berdasarkan sabda Rasulullah Shalallahu 'alaihi wassalam :
“Berpuasalah kalian karena melihat hilal, berbukalah kalian karena melihatnya, berhajilah kalian karena melihat hilal, jika kalian tertutup awan, maka sempurnakanlah (bilangan bulan Sya’ban menjadi) tiga puluh hari, jika ada dua saksi berpuasalah kalian dan berbukalah.” (HR An Nasa’I (4/133), Ahmad (4/321), Ad Daruquthni (2/167) dari jalan Husain bin Al Harits al Jadali dari Abdurrahman bin Zaid bin Al Khattab dari para shahabat Rasulullah Shalallahu 'alaihi wassalam dan sanadnya hasan. Lafadz di atas adalah para riwayat An Nasa’I, Ahmad menambahkan : “Dua orang muslim.”)
Tidak diragukan lagi, bahwa diterimanya persaksian dua orang dalam satu kejadian tidak menunjukkan persaksian seorang diri itu ditolak, oleh karena itu persaksian seorang saksi dalam melihat hilal tetap teranggap (sebagai landasan untuk memulai puasa)., dalam satu riwayat yang shahih dari Ibnu Umar Radhiyallahu 'anhu, ia berkata :
“Manusia mencari-cari hilal, maka aku kabarkan kepada Nabi bahwa aku melihatnya, maka Rasulullah Shalallahu 'alaihi wassalam pun menyuruh manusia berpuasa.” (HR Abu Daud (2342), Ad Darimi (2/4), Ibnu Hibban (871), Al Hakim (1/423), Al Baihaqi (4/212), dari dua jalan, yakni dari jalan Ibnu Wahb dari Yahhya bin Abdullah bin Salim dari Abu Bakar bin Nafi’ dari bapaknya dari Ibnu Umar, sanadnya hasan, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Hajar dalam At Talkhisul Habir (2/187))

(Dikutip dari Sifat Puasa Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam terbitan Pustaka Al-Haura, Jojakarta )
Wajibnya Shaum Ramadhan Berdasarkan Ru’yatul Hilal dan Hukum Menggunakan Ilmu Hisab Dalam Menentukan Hilal
Sudah seharusnya bagi kaum muslimin untuk membiasakan diri menghitung bulan Sya’ban dalam rangka mempersiapkan masuknya bulan Ramadhan karena hitungan hari dalam sebulan dari bulan-bulan hijriyyah 29 hari atau 30 hari sesuai dengan hadits-hadits yang shohih, di antaranya : Hadits ‘Aisyah radliallahu ‘anha, berkata Rasulullah ? :
Artinya:“Bahwasanya Rasulullah bersungguh-sungguh menghitung bulan Sya’ban dalam rangka persiapan Shaum Ramadhan melebihi kesungguhannya dari selain Sya’ban. Kemudian beliau shaum setelah melihat hilal Ramadhan. Jika hilal Ramadhan terhalangi oleh mendung maka beliau menyempurnakan hitungan Sya’ban menjadi 30 hari kemudiaan shaum.” (H.R. Abu Dawud dan dishahihkan oleh Asy-Syaikh Al Albani dalam Shahih Sunan Abi Dawud hadits no. 2325).
Nabi Shallallahu 'alaihi wa Sallam memerintahkan ummatnya untuk memulai shaum Ramadhan dengan berdasarkan ru’yatul hilal, dan bila terhalangi oleh mendung atau yang semisalnya, maka dengan melengkapkan bilangan Sya’ban menjadi 30 hari. Hal ini sesuai dengan hadits Abu Hurairah radliyallahu ‘anhu bahwa Nabi Shallallahu 'alaihi wa Sallam berkata :
“Bershaumlah berdasarkan ru’yatul hilal dan berharirayalah berdasarkan ru’yatul hilal. Jika terhalangi oleh mendung (atau semisalnya) maka genapkanlah bilangannya menjadi 30 hari.” (HR. Bukhari)
Adapun sabda Rasulullah dari jalan Ibnu ‘Umar :
“Janganlah kalian bershaum kecuali setelah melihat hilal (Ramadhan) dan jangan pula berhari raya kecuali setelah melihat hilal (Syawwal). Jika terhalangi, ‘perkirakanlah’ ” (Muttafaq ‘alaihi)
Lafadh yang secara lughowy artinya ‘perkirakanlah’. Hal ini sebagaimana telah ditafsirkan oleh riwayat sebelumnya dengan lafadh “Maka lengkapilah bilangannya menjadi 30 hari” atau “lengkapi bilangan Sya’ban menjadi 30 hari”.
Dan bukanlah maknanya adalah, “persingkat (bulan Sya’ban menjadi 29 hari saja)” atau penafsiran lainnya. Sebab sebaik-baik tafsir terhadap suatu hadits adalah hadits yang lain. Sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Hajar : “sebaik-baik penafsiran hadits adalah dengan hadits yang lain.” 

Dan demikianlah pendapat jumhur ‘ulama. Sebagaimana dikatakan oleh Al Maaziri: “Jumhur ulama mengartikan maknanya adalah dengan melengkapi hitungan menjadi 30 hari berdasarkan hadits yang lainnya. Mereka menyatakan : ‘Dan tidak diartikan dengan perhitungan ahli hisab (astronomi) karena jika manusia dibebani untuk itu justru mempersulit mereka disebabkan ilmu tersebut tidak diketahui kecuali oleh orang-orang tertentu. Sedangkan syari’at mengajarkan kepada manusia sesuai dengan yang dipahami oleh kebanyakan mereka.” 

Sedangkan ilmu hisab (ilmu perbintangan) tidak boleh dan tidak bisa dijadikan sebagai sandaran untuk menentukan masuk atau keluarnya bulan Ramadhan. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah menyatakan: “Tidak diragukan lagi ketetapan tentang dilarangnya bersandar kepada ilmu hisab (perbintangan) dalam Sunnah dan pandangan para shahabat. Orang yang bersandar kepadanya, dia adalah orang yang sesat dan orang yang berbuat bid’ah dalam agama ini juga telah melakukan kesalahan baik dari segi nalar pikiran (akal) maupun dari segi ilmu perbintangan itu sendiri. Sesungguhnya ahli ilmu perbintangan telah mengetahui bahwa ru’yah tidak bisa ditetapkan dengan hisab falaki, karena adanya pengaruh perbedaan tinggi rendahnya tempat dan lain-lainnya.” (Taudiihul Ahkaam jilid 3 hal. 132 hadits no. 541)
Seluruh anggota Haiah Kibarul ‘Ulama (Majelis ‘Ulama di Arab Saudi) telah bersepakat tidak bolehnya bersandar kepada ilmu falaki dalam menentukan awal bulan. (Taudiihul Ahkaam jilid 3 hal. 132 hadits no. 541)
Asy-Syaikh Ibnu ‘Utsaimin memberikan pernyataan yang senada dengan fatwa di atas, beliau menyatakan: “Shaum tidak menjadi wajib dengan keberadaan hisab falaki karena syariat Islam mengaitkan hukum Shiyam dengan perkara yang bisa dicapai oleh indera manusia yaitu ru’yatul hilal.” (Asy-Syarhul Mumti’ jilid 6 hal 314)
Maka orang yang bersandar kepada hisab falaki adalah orang yang telah menyelisihi Al Haq dan Syariat Islamiyyah. Hal ini dilihat dari beberapa segi:
1. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al Quran
“Karena itu barang siapa yang menyaksikan syahru (hilal) Ramadhan maka bershaum lah.” (Al Baqarah: 185).
Dalam ayat ini Allah mengaitkan shiyam dengan ru’yah dan persaksian hilal.
2. Hadits-hadits shahih yang menjelaskan tentang ru’yah, seperi hadits Abi Hurairah:
“Bershaumlah berdasarkan ru’yatul hilal dan berharirayalah berdasarlan ru’yatul hilal. Jika terhalangi oleh mendung (atau semisalnya) maka genapkanlah 30 hari.” (HR. Bukhari) 

Kemudian jika kesulitan dalam melakukan ru’yah karena awan atau yang semisalnya maka dengan cara menyempurnakan bilangan Sya’ban menjadi 30 hari dan tanpa harus menyelisihi Nabi Shallallahu 'alaihi wa Sallam dengan menggunakan hisab falaki.
3. Ijma’ para Shahabat, Tabi’in dan para imam setelah mereka.
4. Pernyataan dari para ahli ilmu perbintangan bahwa ru’yah tidak bisa ditetapkan dengan hisab falaki karena perbedaan ketinggian tempat perhitungan dan lain-lainnya.
5. Kenyataan terjadinya perbedaan di kalangan ahli hisab dalam menentukan hilal. Al Hafidh Ibnu Hajar berkata : 

“Maka Pembuat Syariat telah menentukan hukum shiyam dan yang lainnya dengan ru’yah hal ini dalam rangka untuk menghilangkan kesulitan dalam menghitung peredaran bintang. Dan hukum ini tetap berlaku dalam shiyam walaupun bermunculan setelah itu orang-orang yang menguasai ilmu perbintangan. Bahkan konteks hadits secara gamblang meniadakan kaitan hukum shiyam dengan hisab falaki. Hal ini dijelaskan dalam hadits yang telah lalu: 

“Jika hilal terhalangi atas kalian maka lengkapilah bilangan Sya’ban menjadi 30 hari”. Dan beliau Shalallahu ‘alahi Wasallam tidak mengatakan:“….bertanyalah kepada ahli perbintangan “

Monday, 5 March 2018

Nasehat ulama

Bismillah Assalamu Alaikum๐Ÿ“œ *SILSILAH NASEHAT ULAMA*
◾ *Al-Imam Al-Hafizh Ibnu Al-Qayyim rahimahullah berkata:*
▫ *Empat hal yang merusak badan:*
1⃣ Gelisah (galau)
2⃣ Sedih
3⃣ Lapar
4⃣ Begadang
▫ *Empat hal yang mengeringkan wajah dan menghilangkan basah, kesejukan dan kebagusan wajah:*
1⃣ Dusta
2⃣ Tidak punya malu berbuat jelek
3⃣ Banyak bertanya tentang perkara yang bukan ilmu
4⃣ Banyak berbuat fajir  (maksiyat)
▫ *Empat hal yang membuat wajah basah dan sejuk:*
1⃣ Menjaga muruah  (harga diri)
2⃣ Menunaikan hak / amanah
3⃣ Dermawan
4⃣ Taqwa
▫ *Empat hal yang mendatangkan kemarahan dan kemurkaan:*
1⃣ Sombong
2⃣ Hasad (iri)
3⃣ Dusta
4⃣ Adu domba
▫ *Empat hal yang mendatangkan rizki:*
1⃣ Sholat malam
2⃣ Banyak istighfar pada waktu sahur
3⃣ Biasa bersedekah
4⃣ Dzikir di awal dan akhir siang

▫ *Empat hal yang menghalangi rizki:*
1⃣   Tidur di pagi hari
2⃣    Sedikit sholat
3⃣    Malas
4⃣   Khianat (ingkar janji)
๐Ÿ“š Lihat ๐Ÿ‘‰ Zadul Ma'ad: (juz 4/hlm. 378).
๐Ÿ–‹ Translate oleh: Ustadz Agus Santoso, M.P.I., hafizhahullah
๐Ÿ“ข *Published By:*
๐ŸŒ Group BIS & BMS
๐Ÿ’ป www.bimbingansyariah.com
๐Ÿ“ฎ https://t.me/bimbingansyariah

Wednesday, 21 February 2018

Dalil lebih diutamakan dari Fatwa ulama

Bismillah Assalamu Alaikum

๐Ÿ“ ‌Berkata Syaikh Shalih Fauzan _hafidzhahullah_  :


ูˆู„ูˆ ูƒุงู†ูˆุง ุนู„ู…ุงุก ุฃูˆ ุนุจุงุฏุงً ู…ู† ุฃุฒู‡ุฏ ุงู„ู†ุงุณ ู…ุง ุฏุงู…ูˆุง ู„ูŠุณูˆุง ุนู„ู‰ ุญู‚ ูู„ุง ูŠุฌูˆุฒ ู„ู†ุง ุงุชุจุงุนู‡ู…، ูˆู…ู† ุงุชุจุนู‡ู… ูˆู‡ูˆ ูŠุนู„ู… ุฃู†ู‡ู… ูŠุญู„ูˆู† ู…ุง ุญุฑู… ุงู„ู„ู‡، ูˆูŠุญุฑู…ูˆู† ู…ุง ุฃุญู„ ุงู„ู„ู‡، ูู‚ุฏ ุงุชุฎุฐู‡ู… ุฃุฑุจุงุจุงً، ูŠุนู†ูŠ: ุฃุดุฑูƒู‡ู… ู…ุน ุงู„ู„ู‡ ุณุจุญุงู†ู‡ ูˆุชุนุงู„ู‰؛ ู„ุฃู† ุงู„ุชุญู„ูŠู„ ูˆุงู„ุชุญุฑูŠู… ุญู‚ ู„ู„ู‡ ุฌู„ ูˆุนู„ุง، ู„ุง ูŠุฌูˆุฒ ู„ุฃุญุฏ ุฃู† ูŠุญู„ู„ ูˆูŠุญุฑู… ูˆูŠุดุฑุน ุฅู„ุง ุจุฏู„ูŠู„ ู…ู† ูƒุชุงุจ ุงู„ู„ู‡ ูˆุณู†ุฉ ุฑุณูˆู„ู‡ ุตู„ู‰ ุงู„ู„ู‡ ุนู„ูŠู‡ ูˆุณู„ู…، 

Artinya : "Sekalipun mereka para ulama atau ahli ibadah yang termasuk orang yang paling zuhud,  selama mereka tidak berada di atas kebenaran maka tidak boleh bagi kita untuk mengikutinya.  Barang siapa yang mengikutinya padahal ia tahu bahwa mereka menghalalkan yang Allah haramkan dan mengharamkan yang Allah haramkan,  maka sungguh ia telah menjadikan mereka sebagai Tuhan. Yaitu bahwa ia telah menjadikan mereka sekutu bersama Allah subhanahu wa ta'ala.  Karena menghalalkan dan mengharamkan adalah hak Allah Jalla wa 'Ala tidak boleh bagi seseorang menghalalkan,  mengharamkan dan mensyari'atkan kecuali dengan dalil dari kitabullah dan sunnah Rasulullah shollallahu 'alaihi wa sallam.
๐Ÿ“š *Syarh Masailil Jahiliyah hal 141-142*.
Abu Sufyan Al Atsary... ๐Ÿ–‹

BOLEHKAH HAFALAN AL-QUR'AN DIJADIKAN MAHAR?

Bismillah Assalamu Alaikum

Tanya

Assalamualaikuum 
Saya mau bertanya Ustadz ...apa faedahnya seorang perempuan meminta mahar surat Ar-Rahman kpda calon suaminya ?
Mohon pnjelasannys
Terimakasih 
Wassalamualaikum ...


Jawab

ูˆุนู„ูŠูƒู… ุงู„ุณู„ุงู… ูˆุฑุญู…ุฉ ุงู„ู„ู‡ ูˆุจุฑูƒุงุชู‡
Sebenarnya yang pertama perlu dijelaskan adalah hukum mahar berupa hafalan al-Qur'an. Bagaimana sih hukumnya?
1⃣ Mahar itu adalah hak wanita (isteri), yg disepakati para ulama haruslah berupa material (barang) ataupun jasa. 
2⃣ Jasa contohnya seperti membangunkan rumah, mengajarkan al-Qur'an, atau semisalnya, maka ini diperbolehkan dijadikan mahar. 
3⃣ Menyetor hafalan al-Qur'an sebagai mahar, diperselisihkan ulama. Mayoritas ulama melarangnya kecuali Syafi'iyah, yg berpendapat boleh hukumnya. 
4⃣ Pendapat yang paling kuat adalah makruh (dibenci) menjadikan hafalan al-Qur'an sebagai mahar. Lebih utama adalah menjadikan pengajaran al-Qur'an sebagai mahar. 
Misal, mengajarkan isteri al-Qur'an dan menghafalnya sebagai mahar, maka ini boleh. 
5⃣ Riwayat hadits Sahl bin Sa'ad yang menikahi wanita dg hafalan al-Qur'an, maka ini lantaran Sahl tdk memiliki apapun sebagai mahar. 
Karena itu jika ada pria yg tdk memiliki apapun dan menjadikan hafalan al-Qur'an sebagai mahar, maka ini diperbolehkan karena memang kondisinya demikian. 
Adapun seorang pria yang mampu memberikan harta sbg mahar, maka lebih utama baginya menjadikan harta tsb sebagai mahar nya.
Wallahu a'lam

Tuesday, 20 February 2018

BERDUSTA UNTUK MEMBUAT ORANG TERTAWA (BAGI semua saudaraku di STAND UP COMEDY) INI HUKUMNYA

Bismillah Assalamu Alaikum

Rasulullah  ๏ทบ bersabda :

(( ูˆَูŠْู„ٌ ู„ِู„َّุฐِูŠ ูŠُุญَุฏِّุซُ ูَูŠَูƒْุฐِุจُ ู„ِูŠُุถْุญِูƒَ ุจِู‡ِ ุงู„ْู‚َูˆْู…َ، ูˆَูŠْู„ٌ ู„َู‡ُ، ูˆَูŠْู„ٌ ู„َู‡ُ ))
๐Ÿ“š ุฑูˆุงู‡ ุฃุจูˆ ุฏุงูˆุฏ - ุฑู‚ู… : (ูคูฉูฉู ) ูˆุญุณู†ู‡ ุงู„ุฃู„ุจุงู†ูŠ ููŠ ุตุญูŠุญ ุงู„ุฌุงู…ุน ุฑู‚ู… ูงูกูฃูฆ.

"Celakalah seseorang yang bercerita lalu ia berdusta untuk membuat suatu kaum tertawa, celakalah ia celakalah ia".

▪ Berkata Syaikh Muhammad bin Shalih Al 'Utsaimin rahimahullah :

ูˆู‡ุฐุง ูŠูุนู„ู‡ ุจุนุถ ุงู„ู†ุงุณ ูŠุณู…ูˆู†ู‡ุง ุงู„ู†ูƒุช ،
ูŠุชูƒู„ู… ุจูƒู„ุงู… ูƒุฐุจ ูˆู„ูƒู† ู…ู† ุฃุฌู„ ุฃู† ูŠุถุญูƒ ุงู„ู†ุงุณ، ู‡ุฐุง ุบู„ุท، ุชูƒู„ู… ุจูƒู„ุงู… ู…ุจุงุญ ู…ู† ุฃุฌู„ ุฃู† ุชุฏุฎู„ ุงู„ุณุฑูˆุฑ ุนู„ู‰ ู‚ู„ูˆุจู‡ู…، ูˆุฃู…ุง ุงู„ูƒู„ุงู… ุงู„ูƒุฐุจ ูู‡ูˆ ุญุฑุงู… .
๐Ÿ“š ุดุฑุญ ุฑูŠุงุถ ุงู„ุตุงู„ุญูŠู† : (ูฆ/ ูกูกูง)

Dan hal ini di lakukan oleh sebagian manusia yang mereka menamakannya dengan lawakan, ia berbicara dengan perkataan yang dusta tapi dengan tujuan untuk membuat manusia tertawa, hal ini ada sebuah kesalahan.
Berbicaralah dengan perkataan yang mubah, dengan tujuan untuk memasukkan kebahagiaan ke dalam hati-hati mereka, adapun dengan perkataan yang dusta maka hal itu di haramkan".

Di terjemahkan oleh
Abu Sufyan Al Makassary..✍

Sunday, 7 January 2018

Penyesalan ahli dosa kelak di hadapan Allah Taala

Bismillah Assalamu Alaikum

"Dan (alangkah ngerinya), jika sekiranya kamu melihat ketika orang-orang berdosa itu menundukkan kepalanya di hadapan Rabbnya, (mereka berkata), “Wahai Rabb kami, kami telah melihat dan mendengar, maka kembalikanlah kami ke dunia. Kami akan mengerjakan amal shaleh. Sesungguhnya kami adalah orang-orang yakin" (QS. As-Sajdah :12)
.
"Alangkah terangnya pendengaran mereka dan alangkah tajamnya penglihatan mereka pada hari mereka datang kepada Kami" (QS. Maryam/19:38)
.
"Sesungguhnya kamu berada dalam keadaan lalai dari (hal) ini, maka kami singkapkan dari padamu tutup (yang menutupi) matamu, maka penglihatanmu pada hari itu sangat tajam" [Qรขf/50:22]
.
"Andaikata kami dahulu mau mendengarkan atau memikirkan (peringatan itu), niscaya kami tidaklah termasuk penghuni-penghuni neraka yang menyala-nyala" [al-Mulk/67:10]
.
"Dan kamu akan melihat orang-orang yang zhalim ketika mereka melihat adzab berkata, “Adakah kiranya jalan untuk kembali ke dunia?” [asy-Syรปrรข/42:44]
.
"Dan berikanlah peringatan kepada manusia terhadap hari (yang pada waktu itu) adzab datang kepada mereka, maka berkatalah orang-orang yang zhalim, “Ya Rabb kami, kembalikanlah kami meskipun dalam waktu yang sedikit, niscaya kami akan mematuhi seruan-Mu dan mengikuti rasul-rasul”. [Ibrรขhรฎm/14:44]
.
"Dan mereka berteriak didalam neraka itu, “Ya Rabb kami, keluarkanlah kami niscaya kami akan melakukan amal saleh berbeda dengan yang telah kami kerjakan” [Fรขthir/35:37]
.
"Dan apakah kami tidak memanjangkan umurmu dalam masa yang cukup untuk berfikir bagi orang yang mau berfikir, dan apakah tidak datang kepadamu pemberi peringatan? Maka rasakanlah (adzab Kami) dan tidak ada bagi orang yang zhalim seorang penolong" [Fรขthir/35:37]
-
๐Ÿ‘ค Penceramah : Syeikh Manshur Al Salimi

*RINGKASAN KAJIAN SYAIKH IBRAHIM AR-RUHAILY*

Bismillah Assalamu Alaikum*RINGKASAN KAJIAN SYAIKH IBRAHIM AR-RUHAILY*
Istiqlal, 7 Januari 2018
1⃣ *Tauhid merupakan kunci kebahagiaan dan kejayaan. Tauhid merupakan tema yang sangat agung* . Tauhid menurut bahasa berarti menjadikan sesuatu itu satu. Tauhid itu menjadikan Alloh azza wa jalla satu dalam zat-Nya, dalam beribadah kepada-Nya.
2⃣ *Tauhid ada tiga*
*_a. Tauhid Rububiyah_*
Mengesakan perbuatan-perbuatan hanya untuk Alloh yaitu menciptakan, memberi rizki, menghidupkan, mematikan, mengatur alam semesta.
*_b. Tauhid asma wa sifat_*
Mengesakan Alloh dalam nama dan sifat-sifat-Nya
Meyakini bahwa Alloh tidak ada sekutu dalam nama dan sifat-sifat-Nya, Yang Maha Mendengar, Yang Maha Bijaksana, Yang Maha Pengampun dan seterusnya.
Wajib bagi muslim untuk mengimani-Nya. Tidak ada yang sama dengan Alloh Subhanahu wa ta'ala.
Mengesakan Alloh Subhanahu wa ta'ala dalam sifat-sifat-Nya. Meyakini Alloh dalam sifat-sifat-Nya seperti hikmah Alloh, Keagungan Alloh, Kaki Alloh, dua tangan Alloh, Istiwa' Alloh, turun-Nya Alloh dan seterusnya.
*_c. Tauhid Uluhiyah_*
Mengesakan Alloh sebagai Illah dalam bentuk ibadah, rasa takut, harap hanya kepada Alloh.
Tidak ada sekutu bagi-Nya dalam kekuasaan-Nya. Wajib bagi kita beribadah kepada Alloh.
3⃣ Kebahagiaan menurut bahasa adalah ketenangan jiwa dan hati. Kebahagiaan terbesar seorang hamba adalah ketika dimasukkan ke dalam surga selamanya.
4⃣ Malaikat Jibril disebut Alloh sebagai ruh, karena menurunkan wahyu bagi manusia sehingga hati menjadi hidup.
5⃣ Kebahagiaan hati seorang hamba adalah dengan beribadah kepada Alloh. Dengan beribadah, hati menjadi tenang. Tenangnya hati karena berzikir kepada Alloh.
6⃣ Dengan tauhid seorang hamba menjadi bahagia. Kebahagiaan hakiki adalah kebahagiaan di akhirat yang diberikan kepada orang yang bertakwa.
7⃣ Kebahagiaan seorang hamba di akhirat adalah ketika dimasukkan ke dalam surga. Tidak ada lagi rasa takut dan sedih. Sebesar-besarnya nikmat penghuni surga adalah melihat wajah Alloh. Manusia hendaknya berlomba-lomba untuk mendapatkannya.
8⃣ Kejayaan bagi ahli tauhid adalah sesuatu yang nyata. Kejayaan dibagi dua yaitu kejayaan di dunia dan di akhirat. Kejayaan yang diberikan Alloh contohnya yang diberikan kepada Nabi Musa dan pengikutnya dan kekalahan bagi Firaun dan pengikutnya. Contoh lain adalah kejayaan yang diberikan kepada Nabi Muhammad sholallohu alaihi wa salam untuk mengalahkan orang Yahudi dan Quraisy. Alloh akan selalu memberi kemenangan bagi orang yang bertauhid.
9⃣ Kejayaan yang diberikan Alloh di akhirat lebih agung dari pada kejayaan yang diberikan Alloh di dunia. Alloh memmasukkan para ahli tauhid, para wali Alloh ke dalam surga yang mengalir sungai-sungai dibawahnya.
๐Ÿ”Ÿ Orang yang bertauhid dengan sebenar-benarnya akan diberikan oleh Alloh kebahagiaan dan kejayaan di dunia dan di akhirat.
1⃣1⃣ Cara mewujudkan tauhid dalam diri kita adalah dengan mewujudkan dua dasar penting :
๐Ÿ“Œ Beribadah kepada Alloh dengan hati, hanya takut, berharap, tawakal dan bernazar kepada Alloh. Tidak boleh beribadah kepada malaikat, Nabi, para wali, dan orang sholeh.
๐Ÿ“Œ Berlepas diri dari segala bentuk kesyirikan. Dulu kaum Quraiy beribadah kepada Alloh tapi mereka tidak berlepas diri dari kesyirikan. Maka selain beribadah kepada Alloh, wajib bagi diri kita berlepas diri dari kesyirikan.
1⃣2⃣ Kebutuhan anak-anak akan tauhid jauh lebih besar dari pada kebutuhan akan makan, minum dan pakaian.
Perhatian orang tua terkait tauhid juga hendaknya lebih besar dari pada perhatian terhadap makan, minum dan pakaian anak mereka.
Ajarilah anak untuk beribadah, meminta, memohon pertolongan hanya kepada Alloh.
Jagalah Alloh niscaya Alloh akan menjagamu.
*Sesi tanya jawab :*
Bagaimana cara menanamkan tauhid dalam keluarga dan tips menciptakan keluarga yang sesuai dengan sunnah?
Keluarga yang baik diawali dengan memilih pasangan yang baik agamanya. Suami wajib mendidik istrinya di atas agama yang benar. Perlu kerjasama yang baik antara suami dan istri.
Bagaimana cara tawasul yang benar?
Tawasul secara bahasa adalah mendekatkan diri. Secara syariat adalah mendekatkan diri kepada Alloh dengan cara yang disyariatkan oleh Alloh.
Tawasul terbagi menjadi :
※ Tawasul dengan menyebut nama Alloh
※ Tawasul dengan amalan ibadah kepada Alloh
※ Tawasul dengan doa orang sholeh yang masih hidup
※ Tawasul dengan minta langsung kepada Alloh
*_Tidak termasuk tawasul adalah meminta kepada orang yang sudah mati_*.
Bagaimana cara memahami bersemayamnya Alloh di atas arsy?
Seorang muslim wajib meyakini istiwa'nya Alloh. Istiwa' telah diketahui maknanya, tapi tidak diketahui tata cara dan wujudnya dan bertanya tentang tata cara dan wujudnya adalah bid'ah. Istiwa'nya Alloh berbeda dengan istiwa'nya mahluk. Kita tidak boleh mentakwil makna istiwa'
Bagaimana kiat agar istiqomah bertauhid sampai akhir hayat?
Sebab agar bisa istiqomah sampai akhir hayat :
※ Tawakal dan berserah diri kepada Alloh, berdoa agar ditetapkan hati hanya kepada Alloh
※ Berdoa di setiap waktu kepada Alloh agar selalu diberi ketetapan iman dan islam kita.
※ Istiqomah dan senantiasa beribadah kepada Alloh
※ Menuntut ilmu agar dijaga dari syubhat dan kerancuan
※ Menahan pandangan dari segala sesuatu yang diharamkan
Bagaimana cara mengajarkan tauhid kepada anak yang masih kecil?
Ajarkan untuk selalu memuji Alloh, mencintai Alloh, melebihi cinta kepada siapapun.
Kita harus menjadi teladan bagi mereka. Ajarkan matan-matan ringkas kepada mereka, sehingga bisa menangkis syubhat-syubhat terkait tauhid.
*Nasihat penutup*
Pentingnya perhatian kepada tauhid dan sunnah karena banyaknya mereka jatuh kepada kesyirikan karena kebodohan mereka.
Ajarkanlah tauhid dan sunnah bagaimana beribadah yang baik dan benar.
*Selesai Diringkas oleh Abu Abdul Hafiizh pukul 11:40 WIB*
www.adis.web.id
Dishare dr wag Mahad Tahfidz Al Qudwah,